TIETOSUOJEN KUVAUS www.jeels.fi/se ASIAKASREKISTERIT

 

1 Rekisterinhoitaja

Rekisterinpitäjänä toimii BR Trading Ab (organisaationumero 3254080-2)

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa on:

BR Trading Ab

Karlsrovägen 2 B 5

64200 Närpes

Suomi

Puhelin: +358456574720

Sähköposti: [email protected]

 

2 Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on Jeelin asiakasrekisteri.

 

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksiin, jotka liittyvät asiakkuuksien hallintaan, hallintaan ja kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen. Henkilötietoja käsitellään myös tarkoituksiin, joita tarvitaan valitusten ja muiden vaatimusten tutkimiseen. Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaalle osoitetussa viestinnässä, kuten tiedotus- ja uutisviestitarkoituksissa, ja markkinoinnissa, jossa henkilötietoja käsitellään myös suoramainontaan ja sähköiseen suoramainontaan. Asiakkaalla on oikeus kieltää suoraan hänelle suunnattu mainonta. Rekisterinpitäjä käsittelee tiedot itse ja käyttää henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita, jotka toimivat rekisterinpitäjän puolesta.

 

4 Hoidon oikeusperusta

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperustat ovat seuraavat EU: n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä "GDPR") mukaiset perusteet:

Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa tiettyä tarkoitusta varten (GDPR 6 art. 1 a);

Käsittely on välttämätöntä sopimuksen täyttämiseksi, jonka rekisteröidy on osapuolena, tai toimiakseen rekisteröidyn pyynnöstä ennen tällaisen sopimuksen tekemistä (GDPR 6 art. 1 b);

Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen vuoksi (GDPR 6, art. 1 f).

Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu merkittävään ja merkitykselliseen suhteeseen rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä, mikä on seurausta siitä, että rekisteröijä on rekisterinpitäjän asiakas ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröijä voi kohtuudella odottaa aika, jolloin henkilötiedot kerättiin, ja asiaan liittyvän suhteen yhteydessä.

 

5 Rekisterin tietosisältö (käsitellyt henkilötietoryhmät)

Lähtökohtana rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot kaikista rekisteröidyistä:

henkilön perustiedot ja yhteystiedot: [etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite];

henkilön tiedot yrityksen tai muun organisaation yhteydessä ja henkilön asema tai asema kyseisessä yrityksessä tai organisaatiossa;

henkilön lupa suoramainontaan ja kielto.

6 Säännölliset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itse.

Henkilötietoja kerätään ja päivitetään sovellettavan lainsäädännön puitteissa myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisten asiakassuhteiden toteutumiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa velvollisuutensa asiakassuhteiden ylläpidossa.

 

7 Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään vain niin kauan ja siinä määrin kuin on tarpeen suhteessa alkuperäisiin tai johdonmukaisiin tarkoituksiin, joita varten henkilötiedot on kerätty.

 

Tarve tallentaa henkilötietoja arvioidaan viiden vuoden välein, ja rekisteröidyn tiedot poistetaan joka tapauksessa 5 vuoden kuluttua siitä, kun rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteisiin liittyvät velvoitteet ja toimenpiteet ovat päättyneet valmistunut. Esimerkiksi kirjanpitoseteleitä säilytetään kuusi vuotta tilikauden päättymisen jälkeen.

 

Rekisterinpitäjä arvioi säännöllisesti tarpeen säilyttää tiedot sisäisen käytäntönsä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet varmistaakseen, että kaikki henkilötiedot, jotka ovat virheellisiä, virheellisiä tai vanhentuneita käsittelyn tarkoitukseen nähden, poistetaan tai korjataan viipymättä.

 

8 Henkilötietojen vastaanottajat (vastaanottajaryhmät) ja säännölliset tiedonsiirrot

Henkilötietoja ei siirretä ulkopuolisille osapuolille.

 

9 Tietojen siirto EU: n tai ETA: n ulkopuolelle

Rekisterissä olevia henkilötietoja ei siirretä EU: n tai ETA: n ulkopuolelle

 

10 Rekisterin suojaamisen periaatteet

[Henkilötietoja sisältävä materiaali tallennetaan lukittuihin tiloihin, joihin pääsevät vain nimetyt henkilöt, jotka tarvitsevat sitä tietoihinsa.

Henkilötietoja sisältävä tietokanta tallennetaan lukittuihin tiloihin, joihin pääsevät vain nimetyt henkilöt, jotka tarvitsevat tätä tietojaan varten. Palvelinta suojaa asianmukainen palomuuri ja tekninen suojaus.

Tietokantoihin ja järjestelmiin pääsy edellyttää henkilökohtaisia käyttäjänimiä ja salasanoja, jotka myönnetään erikseen. Rekisterinpitäjä on rajoittanut käyttäjän oikeudet ja valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että vain tietojen lailliseen käsittelyyn tarvittavat henkilöt voivat tarkastella ja käsitellä niitä. Lisäksi tietokantojen ja järjestelmän käyttäjien tapahtumat tallennetaan lokitietoihin rekisteristä vastaavassa IT-järjestelmässä.

Rekisterinpitäjä ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.]

 

11 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet EU: n yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla:

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos on, hänellä on pääsy henkilötietoihin ja seuraaviin tietoihin: (i) käsittelyn tarkoitukset; (ii) henkilötietoryhmät, joihin käsittely liittyy; (iii) vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötiedot on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa; iv) jos mahdollista, suunniteltu ajanjakso, jonka aikana henkilötietoja säilytetään, tai, jos se ei ole mahdollista, perusteet, joita käytetään kyseisen ajanjakson määrittämiseen; v) on olemassa oikeus pyytää rekisterinpitäjältä henkilötietojen korjaamista tai poistamista tai rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyn rajoituksia tai vastustaa tällaista käsittelyä; vi) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle; vii) jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki saatavilla olevat tiedot siitä, mistä nämä tiedot ovat peräisin (GDPR: n 15 artikla). Edellä kuvatut perustiedot (i) - (vii) toimitetaan rekisteröidylle henkilölle tätä lomaketta käyttäen;

oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumukseen perustuvan hoidon laillisuuteen ennen sen peruuttamista (GDPR: n 7 artikla);

oikeus saada rekisterinpitäjä korjaamaan häntä koskevat virheelliset henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Kun otetaan huomioon käsittelyn tarkoitus, rekisteröidyllä on oikeus täydentää puutteellisia henkilötietoja muun muassa toimittamalla täydentävä lausunto (GDPR: n 16 artikla);

oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan henkilötietonsa ilman aiheetonta viivytystä, jos jokin seuraavista pätee: (i) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai muutoin käsitelty; (ii) rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely perustuu, eikä käsittelylle ole muuta oikeusperustaa; (iii) rekisteröity vastustaa käsittelyä hänen erityisen henkilökohtaisen tilanteensa vuoksi eikä käsittelyyn ole perusteltuja syitä, tai rekisteröity vastustaa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksia varten; (iv) henkilötietoja on käsitelty laittomasti; tai v) henkilötiedot on poistettava, jotta voidaan täyttää oikeudellinen velvoite unionin oikeudessa tai niiden jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä, joihin rekisterinpitäjää sovelletaan (GDPR: n 17 artikla);

oikeus vaatia rekisterinpitäjältä käsittelyn rajoittamista, jos (i) rekisteröity riitauttaa henkilön tietojen oikeellisuuden, ajanjaksoksi, joka antaa rekisterinpitäjälle mahdollisuuden tarkistaa, ovatko henkilötiedot oikeita; (ii) käsittely on laitonta ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja pyytää sen sijaan niiden käytön rajoittamista; (iii) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyä varten, mutta rekisteröity tarvitsee niitä laillisten vaatimusten esittämiseksi, puolustamiseksi tai puolustamiseksi; tai (iv) rekisteröity on vastustanut käsittelyä erityisen henkilökohtaisen tilanteensa vuoksi odottaessaan tarkistusta siitä, ovatko rekisteröidyn lailliset syyt rekisteröidyn syitä suuremmat (GDPR: n 18 artikla);

oikeus saada häntä koskevia henkilötietoja, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle jäsennellyssä, julkisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle ilman, että rekisterinpitäjä antaa henkilötietoja estämään niitä; jos käsittely perustuu suostumukseen ja käsittely on automaattista (GDPR: n 20 artikla);

oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittely on EU: n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR 77 artikla) vastaista.

Rekisteröidyn oikeuden käyttöä koskeva pyyntö osoitetaan 1 kohdassa tarkoitetusta rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.